Thứ Ba | 10 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Bộ Tài chính ban hành 02 Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực đất đai

Tháng 08 vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành hai Thông tư liên quan lĩnh vực đất đai: Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 và thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017.

 

Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trơ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất (Sau đây gọi là Thông tư 80/2017/TT-BTC); Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao ( sau đây gọi là Thông tư 89/2017/TT-BTC).

1. Thông tư 80/2017/TT-BTC bao gồm 7 Điều, hướng dẫn chi tiết cách xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:

- Xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp mà không có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản khi nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

- Xác định tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho người sử dụng đất khi người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm.

Chi tiết cách xác định việc hoàn trả trong các trường hợp trên được quy định tại các  Điều 3, 4, 5 của Thông tư.

Hình minh hoạ:Khu công nghiệp Phước Đông và Khu kinh tế của khẩu Mộc Bài

 

2. Thông tư 89/2017/TT-BTC bao gồm 13 Điều, hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý chuyển tiếp từ Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 89/2017/TT-BTC là các Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đất đai;  Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao;  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về nội dung của Mục 1, Chương II về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế được quy định tại các Điều 3 đến Điều 9: hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không thông qua đấu giá; Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thuê đất không thông qua đấu giá; Xác định, thu nộp tiền thuê đất có mặt nước; Xác định tiền thuê mặt nước; Tổ chức, quản lý, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả; Nguyên tắc áp dụng miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số trường hợp.

Mục 2 về thuê tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao được quy định tại Điều 10 đến Điều 12.

Thông tư 80/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017(đính kèm)

Thông tư 89/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2017 (đính kèm)Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: